Īstenots EEZ projekts „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana”

Īstenots projekts „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stiprināšana”

(Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/104/1/NAC/038 ). Projektu finansiāli atbalstīja Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Biedrības darbības programmas mērķis bija Stiprināt pilsonisko sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes (PA) pakalpojumu pieejamības uzlabošanā Latvijā, sekmējot un paplašinot pilsonisko līdzdalību Biedrības darbībā. Projekta Darbības programmu ietvaros īstenotās aktivitātes vērstas uz Biedrības, kā NVO, ilgtspējīgas darbības un attīstības veicināšanu,, iesaistot sabiedrību tās darbībā, popularizējot brīvprātīgo darbu, piesaistot finanšu resursus, veidojot koalīciju ar citām NVO. Sasniedzot darbības programmas rezultātus,  īstenots Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programmas” izvirzītais mērķis-stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību.

Īstenošanas vieta: Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatvē 45, Rīga.

Īstenošanas periods: 05.07.2013.-31.12.2015.

Sasniegtie Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanu nodrošināja Projekta administratīvā vadība, atbildot par labu pārvaldību, aktivitāšu īstenošanu:

 • Aktīva pilsoniskuma un līdzdalības demokrātijas veicināšana bērnu PA, iesaistoties lēmumu pieņemšanas procesos” kvantitatīvie rezultāti:
 1. Ir izveidota viena vecāku iniciatīvas grupa (13 cilvēku sastāvā), kuras pārstāvji aktīvi iesaistījās lēmumu pieņemšanas procesos, regulāri tiekoties ar valsts un pašvaldības organizāciju pārstāvjiem, nodrošināja mērķtiecīgu komunikāciju ar citiem vecākiem, mudinot kopīgai darbībai bērnu paliatīvās aprūpes jomā. Vecāku iniciatīvas grupa turpmāk informēs sabiedrību par Biedrības,aktivitātēm, iesaistīsies labdarības pasākumu organizēšanā, tādejādi veicinās Biedrības atpazīstamību
 2. Izstrādāts Biedrības darbības plānošanas dokuments “Vecāku iniciatīvas grupas darbības programma”, kas turpmāk nodrošinās vecāku iniciatīvas grupas dalībnieku organizētu, mērķtiecīgu, uz rezultātiem orientētu darbību.
 3. Ir pilnveidota Biedrības mājas lapa palliative.lv un ir regulāri aktualizēta informācija latviešu, krievu, angļu valodās, kas turpmāk ievērojami palielinās to cilvēku skaitu, kuri var brīvi iepazīties ar aktuālo informāciju par Biedrības organizētajiem pasākumiem, kā arī veidot Biedrības atpazīstamību starptautiskajā vidē.
 • “Izpratnes veidošana par pilsonisko līdzdalību bērnu PA” ietvaros tika organizēta Pasaules PA dienas atzīmēšana Latvijā; Koalīcijas veidošana ar citām NVO. Tās kvantitatīvie rezultāti:
 1. Projekta īstenošanas laikā ik gadu organizēta Pasaules Paliatīvās aprūpes dienas (Hospisa diena) atzīmēšana Latvijā, kā arī turpmāk Biedrība organizēs šīs dienas atzīmēšanu, kuras ietvaros iedzīvotājiem tiks sniegta informācija par bērnu PA.
 2. Sagatavoti Informatīvie materiāli (bukleti), kas izstrādāti trīs (latviešu, krievu, angļu) valodās: Buklets par Biedrību (latviešu val. 1000gab., krievu val. 2000 gab., angļu val. 2000 gab.), Buklets par Vecāku iniciatīvas grupas darbību (latviešu val. 1000 gab., krievu val. 1000 gab.), Buklets par brīvprātīgo darbu bērnu paliatīvajā aprūpē (latviešu val. 1500 gab., krievu val. 1000 gab., angļu val. 500 gab.), kas turpmāk sniegs interesentiem informāciju par Biedrību darbību, par Vecāku iniciatīvas grupas darbu, popularizēs Brīvprātīgo darbu bērnu paliatīvajā aprūpē, mudinot iedzīvotājus līdzdarboties Biedrības aktivitātēs.
 3. Ir noorganizētas 4 tikšanās ar RSU vadību un studentiem brīvprātīgā darba popularizēšanā, iesaistot brīvprātīgo darbā 10 līdz 15 cilvēkus. Arī turpmāk šī sadarbība tiks turpināta.
 4. Biedrība ir izveidojusi koalīciju: Bērnu paliatīvā aprūpe Latvijā, parakstot vienošanos par sadarbību 2013. gadā ar 2 NVO; 2014. gadā ar 4 NVO; 2015. gadā ar 4NVO. Turpmāk tiks turpināta sadarbība ar jaunām NVO, lai kopīgi risinātu bērnu paliatīvās aprūpes aktuālos jautājumus.
 • “Papildus finansējuma piesaistīšana” ietvaros tika organizēti Labdarības pasākumi, iegūtie līdzekļi novirzīti neizārstējami slimo bērnu dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Tās kvantitatīvie rezultāti:
 1. Organizēti labdarības pasākumi “Spice Home” Ziemassvētku eglītēm paredzētu keramikas podu apgleznošana kopā ar slaveniem Latvijas māksliniekiem, Neizārstējami slimās meitenītes Valērijas darbu izstādes „Mana dzīve lielajā pasaulē” , „Man ir spārni, es varu lidot” , Ērikas rotu izstāde „Pērļu mirdzumā”, mākslas galerijā „Putti” u.c., nodrošinot finansējumu Biedrības specifisko aktivitāšu īstenošanai.
 2. Ik gadu tiek organizēts Labdarības pasākums „Eņģeļu koks.”, kurā tiek iesaistīti skolēni, tādējādi bērniem stiprinot ziedošanas tradīcijas mūsu valstī, kā arī biedrības aprūpē esošiem bērniem tiek sagādātas Ziemassvētku dāvanas.
 3. Ik gadu Svētku un atceres pasākumu ietvaros organizēts Mirušo piemiņas brīdis, kā atbalsta pasākums vecāku sērošanas periodā, un Mātes diena, kā ģimenes stiprināšanas pasākums.

          Minētos pasākumus Biedrība organizēs arī turpmāk.

 •  “Sadarbības veicināšana, dalība nacionālajos un starptautiskajos NVO sadarbības tīklos ietvaros”  Biedrība, kā juridiska persona kļuvusi par ICPCN (International Children’s Palliative Care Network) biedru un par Latvijas Pilsoniskās alianses biedru, tā aktīvi iesaistīsies NVO svarīgu jautājumu aktualizēšanā un risināšanā. Kļūstot par biedru ICPCN turpmāk tiks veicināta Biedrības starptautiskā atpazīstamība un sadarbība ar citu valstu NVO.
 • “Brīvprātīgo darba popularizēšanā”, tika veikta Brīvprātīgo darba programmas izstrāde, organizēta brīvprātīgo apmācība, kā arī brīvprātīgie iesaistīti Biedrības organizētajos pasākumos. Tās  kvantitatīvie rezultāti:
 1. Projekta īstenošanas laikā, Brīvprātīgo darbā bērnu paliatīvajā aprūpē iesaistījās 15 cilvēki, turpmāk plānots iesaistīt jaunus brīvprātīgos.
 2. Izstrādāts dokuments: Brīvprātīgo darba programma bērnu paliatīvajā aprūpē, kas turpmāk nodrošinās mērķtiecīgu, plānveida un nepārtrauktu brīvprātīgo darbu Biedrības aktivitāšu īstenošanā.
 • “Darbības programmas publicitātes un informācijas pasākumu organizēšana” ietvaros sniegta informācija plašsaziņas līdzekļos par projekta pasākumiem, ievērojot plānoto Publicitātes plānu.