“NVO fonds” projekts „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stratēģiskā attīstība.”

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība 2016. gada jūnijā ir uzsākusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā, no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem finansētās programmas „NVO fonds” projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbības stratēģiskā attīstība” (2016.LV/NVOF/DAP/MAC/010) ieviešanu. Lasīt preses relīzi

Projekta mērķis ir izstrādāt Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības (turpmāk- Biedrība) darbības attīstības un komunikācijas stratēģijas, pilnveidojot biedru zināšanas un prasmes.

Projekta mērķa grupa ir biedri: Bērnu paliatīvās aprūpes komandas profesionāļi, kuri ikdienā iesaistās bērnu PA pakalpojumu sniegšanā ģimenēm, kurās ir bērni ar dzīvildzi ierobežojošām un dzīvību apdraudošām slimībām, kā arī Vecāku iniciatīvas grupas pārstāvji.

Projekta īstenošanas vieta:  Vienības gatvē 45, Rīga.

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2016- 31.10.2016.

Līdzfinansējuma saņēmēja kontaktinformācija: Anda Jansone, tālr.+371 29420410

Projekta īstenošanas laikā tika nodrošināta Projekta administratīvā vadība, nodrošinot labu pārvaldību un īstenojot sekojošās aktivitātes:

  • Biedrības darbības attīstības stratēģijas izstrāde. Aktivitātes mērķis – izstrādāt Biedrības attīstības stratēģiju turpmākiem trīs gadiem, izvērtējot esošo situāciju, nosakot turpmākās attīstības virzienus, definējot noteiktus mērķus un uzdevumus, izvērtējot pieejamos resursus. Biedrības darbības attīstības stratēģijas izstrādei tika izveidota darba grupa 5 cilvēku sastāvā, piesaistot Biedrības speciālistus. Darba grupas sanāksmes norisinājās 1 (vienu) reizi mēnesī. Organizētas 2 (divas) apaļā galda diskusijas ar Biedrības biedriem, t.sk. ar Vecāku iniciatīvas grupas pārstāvjiem par turpmākās Biedrības darbības stratēģiskiem attīstības virzieniem. Lasīt preses relīzi
  • Biedrības komunikācijas stiprināšana sabiedrībā. Aktivitātes mērķis – izstrādāt Biedrības komunikācijas stratēģiju, iekļaujot tajā: esošās situācijas analīzes rezultātus, komunikācijas mērķus, komunikācijas uzdevumus, galvenos komunikācijas vēstījumus, mērķauditoriju, komunikācijas kanālus, pielietojamās aktivitātes, resursu novērtējumu, komunikācijas efektivitātes kritērijus. Lai izstrādātā komunikācijas stratēģija būtu efektīva un aktuāla gan Biedrības speciālistu komandai, gan Vecāku iniciatīvas grupas pārstāvjiem, stratēģijas izstrādes laikā (projekta sākumā un noslēgumā) norisinājās 2 (divas) Biedrības komandas un VIG sanāksmes – apaļā galda diskusijas, lai kopīgi analizētu un izvērtētu esošo situāciju un noslēgumā prezentētu izstrādāto komunikācijas stratēģiju.Lasīt preses relīzi
  • Labās prakses un pieredzes apmaiņas vizīte Baltkrievijā. Pieredzes apmaiņas vizītes Baltkrievijas bērnu hospisā mērķis bija iegūt pieredzi Biedrības darbības attīstības un komunikācijas stratēģiju izstrādē un realizēšanā. Apmaiņas vizītes laikā tika organizēta tikšanās ar Baltkrievijas bērnu hospis pārstāvjiem organizācijas darbības attīstības un sabiedrības informēšanas jautājumos, notika pieredzes apmaiņa un jaunu kontaktu dibināšana par sabiedrības informēšanas kampaņām, komunikācijas stratēģijas izstrādi, ziedojumu piesaisti. Tika organizēts jaunuzceltās Hospisa mājas apmeklējums. Vizītes laikā bija iespēja  iepazīties ar Hospisa mājas organizētajām darbības programmām un turpmāko darbības attīstības stratēģiju. Biedrības pārstāvji ar 2 (divām) prezentācijām uzstājās IX starptautiskajā onkologu un radiologu kongresa bērnu PA sekcijas sēdē, daloties ar Latvijas pieredzi un prezentējot Latvijas sasniegumus Bērnu PA jomā. Lasīt preses relīzi
  • Biedrības biedru kapacitātes stiprināšana. Aktivitātes mērķis – Biedrības biedru izglītošana, papildinot un pilnveidojot biedru zināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas, lai nodrošinātu sekmīgu Biedrības attīstības stratēģijas īstenošanu un iesaisti mērķa grupas interešu aizstāvības darbā, ilgtermiņa komunikāciju ar sabiedrību, sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī integrācijai NVO darbībā Latvijā un starptautiskajā sadarbībā. Aktivitātes ietvaros, izglītojot Biedrības biedrus, paplašinot biedru redzesloku, noorganizētas Latvijas Pilsoniskā alianse lektoru lekcijas/apmācības par šādām tēmām: organizācijas iekšējie resursi: organizāciju attīstības un stratēģiskās vadības ietekme uz sasniegumiem interešu aizstāvībā un mērķu sasniegšanā (6h); NVO līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā: normatīvie akti par sabiedrības līdzdalību un līdzdalības veidi (6h); organizācijas attīstības plāna izveide, izvērtējot organizācijas darbību un, izejot no esošās situācijas, izstrādātu stratēģiju sasniegumiem tuvākā un tālākā nākotnē gan biedru un finansējuma piesaistei, gan aktivitāšu īstenošanai, organizācijas grāmatvedības uzskaites veikšana (8h); organizācijas lietvedības veikšana (4h); komunikācijas prasmju nozīme interešu aizstāvībā: problēmu definēšana; risinājumu meklēšanas metodes; komunikācijas paņēmieni saziņai ar medijiem un sabiedrību; informācijas tehnoloģiju pielietojums komunikācijā; lietišķā sarakste un prezentēšanas prasmes (8h). Lekciju cikla noslēgumā dalībnieki saņēma sertifikātu ar nosaukumu ” Interešu aizstāvības organizāciju vadība un darbība” licences nr. DIKS-15-175-ail. Licenci reģistrējusi Latvijas Pilsoniskā alianse reģ.nr.40008087708. Lasīt preses relīzi