INOVATĪVU RISINĀJUMU IEVIEŠANA BĒRNU PALIATĪVAJĀ APRŪPĒ

 

sif-kras-eezBiedrība īstenojusi  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projektu „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē” (projekta Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/050/032).  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Projekta „Inovatīvu risinājumu ieviešana bērnu paliatīvajā aprūpē.” darbības teritorija ir Latvija, tā īstenošanas vieta Rīgā, Vienības gatve 45 un klienta dzīves vietā.

Projekta aktivitāšu  īstenošanas laiks: 02.01.2014. – 30.06.2015.

Projektu īsteno biedrība “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” kā projekta iesniedzējs un sadarbības partneri Biedrība „Palīdzības centrs „Spēkavots”” un Baltkrievijas bērnu hospis.

Projekta mērķis – inovatīvu (telemedicīnas tehnoloģiju izmantošana) bērnu paliatīvās aprūpes (turpmāk-PA) pakalpojumu pieejamības nodrošināšana ikvienai ģimenei, kurā ir neizārstējami slims bērns invalīds, veicinot vispārēju ģimenes labklājības izaugsmi, stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta mērķa grupa bija ģimenes, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašam vajadzībām).

Projekta ietvaros īstenotas sekojošas aktivitātes:

1. Bērnu PA pakalpojuma nodrošināšana mājās, iekļaujot arī inovatīvu telemedicīnas tehnoloģiju. Laika posmā no 02.01.14. līdz  30.06.15., sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušas 100 personas/40 ģimenes. Lai izvērtētu ģimenes vajadzības, ieguvumus un apmierinātību ar saņemto PA sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mājās, t.sk. izmantojot telemedicīnas dotās iespējas, tika veikta mērķa grupas aptauja, kuras rezultāti apkopoti noslēguma ziņojumā. Rezultāti liecina, ka 85% ģimeņu ar saņemto pakalpojumu bijušas vienmēr apmierinātas, kas liecina par PA speciālistu profesionālo kompetenci un prasmēm.

2.  Atbalsta grupas ģimenēm, kurās ir neizārstējami slimi bērni (bērni ar īpašām vajadzībām). Noorganizētas trīs atbalsta grupas- neizārstējami slimā bērna aprūpē iesaistītajiem vecākiem, vecvecākiem 11.09.-13.11.14.un sērojošajiem vecākiem 06.02.-10.03.14., atbalsta grupa māsām un brāļiem 26.03.-28.05.15.Lasīt preses relīzi Lai izvērtētu un analizētu mērķa grupas vajadzības, kā arī izvērtētu izvēlētās darbības metodes un iegūtu priekšlikumus atbalsta grupu (pakalpojumu) sociālai un ekonomiski ilgtspējai,  izstrādāts atbalsta grupu īstenošanas metodiskais  materiāls. Materiāls izstrādāts sadarbībā ar Baltkrievijas bērnu hospisa eksperti A.Garchakovu.

3. Labās prakses apguve un pieredzes apmaiņa bērnu PA pakalpojumu nodrošināšanā Baltkrievijā.

Biedrības pārstāvji apmeklēja Baltkrievijas bērnu hospisu 11.06.14.-15.06.14. Pieredzes apmaiņas vizītes laikā tika iegūta jaunu pieredze dažādu programmu izstrādē.   Vizītes noslēgumā tika parakstīts Biedrības un Baltkrievijas bērnu hospisa Sadarbības līgums, kas paredz turpmāko sadarbību bērnu paliatīvās aprūpes attīstībā reģionā. Sadarbības līguma ietvaros paredzēta regulāra informācijas un pieredzes apmaiņa PA pakalpojuma nodrošināšanā, sadarbība  bērnu paliatīvās aprūpes speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanā, attīstot un pilnveidojot speciālistu profesionālās zināšanas un prasmes, sadarbība mācību, informatīvu un ar bērnu PA pakalpojuma procesa īstenošanu saistītu materiālu izstrādē.Lasīt preses relīzi

4. Informatīvā semināra-nometnes „Kopā mums ir viegli!” organizēšana. No 27.02.15. līdz 1.03.15. Jūrmalā, viesnīcā Baltic Beach Hotel norisinājās īpašs seminārs-nometne, kura ietvaros kopā sanāca 15 neizārstējami slimu bērnu ģimenes. Vecāki apmeklēja dažādas lekcijas, nodarbības un ārstnieciskās procedūras, iepazinās ar Baltkrievijas bērnu hospisa pieredzi bērnu paliatīvās aprūpes nodrošināšanā mājās, darbojās atbalsta grupās, savukārt bērni attīstīja savas radošās prasmes dažādās darbnīcās un rotaļās.Lasīt preses relīzi  Informatīvā seminārā piedalījās paliatīvajā aprūpē strādājošie profesionāļi, NVO pārstāvji, kas strādā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības sadarbības partneru – Baltkrievijas Bērnu Hospis un Biedrības „Palīdzības centrs „Spēkavots”” pārstāvji.     

5. Informatīvo materiālu izstrāde un publicitātes īstenošana. Lasīt preses relīzi

Aktivitātes ietvaros tika sniegta informāciju sabiedrībai un bērnu PA strādājošiem speciālistiem un ieinteresēto institūciju pārstāvjiem,  kā arī projekta partneriem un mērķa grupai par Projekta norisi un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta lomu Projekta īstenošanā. Informācija par projekta gaitu tika izplatīta plašsaziņas līdzekļos, uzsākot un pabeidzot projektu, organizējot projekta uzsākšanas un noslēguma semināru, kā arī par galvenajām projekta aktivitātēm un rezultātiem, organizējot 2 preses konferences (uzsākot projektu un Informatīvā semināra – nometnes noslēgumā). Īstenojot projekta aktivitātes, tika sagatavotas un publicētas 6 preses relīzes. Biedrības telpās, Rīgā, Vienības gatvē 45 izveidota un izvietota plāksne ar pamatinformāciju par projekta finansētājiem, īstenotājiem un projekta mērķiem.  Par projekta īstenošanas procesu tika izplatīta informācija plašsaziņas līdzekļos. Sagatavots un publicēts raksts “A closer look at children’s palliative care in Latvia” par bērnu paliatīvo aprūpi  un projektu starptautiskajā bērnu paliatīvās aprūpes tīkla e-ziņu portālā. Lasīt rakstu 30.05.14. ehospice izdevumā. 19.06.15. norisinājās projekta noslēguma seminārs, kurā tika sniegta informācija par projekta īstenošanas rezultātiem.Lasīt preses relīzi

6. Projekta administrēšana, vadība, uzraudzība. Sekmīgu projekta īstenošanu nodrošināja projekta vadība: projekta vadītājs un projekta grāmatvedis.Tika organizētas vadības grupas sanāksmes reizi mēnesī, lai pārraudzītu projekta gaitu un nodrošinātu projektā paredzētos rezultātus.