Īstenots projekts “Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās”

Noslēgusies projekta „Bērnu paliatīvās aprūpes mobilās brigādes pakalpojums – aprūpe mājās” (Projekta numurs 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/131 ) īstenošana.

Projekta darbības teritorija: Rīgas plānošanas reģions īstenošanas vieta Rīgā, Vienības gatve 45 un klienta dzīves vietā.

Projekta mērķis: nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vecākiem, kuriem ir bērns invalīds ar neizārstējamu slimību, un personām, kuras kopj bērnu invalīdu ar neizārstējamu slimību Rīgas plānošanas reģionā.
Projekta mērķa grupa: vecāki, kuriem ir neizārstējami slims bērns ar invaliditāti, un personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli. Projekta aktualitāti noteica arvien pieaugošais iedzīvotāju pieprasījums pēc bērnu paliatīvās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kuri netiek nodrošināti Latvijas novados.

Projektu īstenošanā iesaistīti: biedrība “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” kā projekta iesniedzējs un sadarbības partneris – VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”. Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks – 24 mēneši. Projekta īstenošanas periods 01.01.2012. – 31.12.2013. Lasīt preses relīzi

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes:

Bērnu paliatīvās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojuma mājās paplašināšana un pilnveidošana, iekļaujot telemedicīnas tehnoloģiju

Aktivitātes mērķis – nodrošināt bērnu PA sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mērķa grupai viņu dzīves vietā – mājās, īpaši tiem, kuriem pirms tam šādi pakalpojumi attiecīgajā teritorijā nav bijuši pieejami, un ieviest inovatīvu metodi pakalpojuma nodrošināšanā-telemedicīnas tehnoloģijas izmantošanu, kas papildinās un paplašinās sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus Rīgas plānošanas reģionā dzīvojošām ģimenēm. Telemedicīnas pakalpojums dos iespēju speciālistam konsultēt pacientu un viņa ģimenes locekļus arī vidē, kurā tie dzīvo – savās mājās, neatkarīgi no dzīves vietas un diennakts laika.

Projekta īstenošanas laikā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmušas 149 personas. Īstenota telemedicīnas tehnoloģijas ieviešana projektā – izstrādāta tiešsaistes atbalsta programma interneta tīmekļa vidē. Mērķa grupas ģimenes saņēmušas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mājās, kā arī attālināti, izmantojot inovatīvu metodi – telemedicīnas tehnoloģiju.

Ģimenes atbalsta personas iesaiste bērnu paliatīvajā aprūpē – inovācija bērnu paliatīvajā aprūpē.

Aktivitātes mērķis rast cilvēkresursu atbalstu paliatīvajā aprūpē esošajām ģimenēm, kurās ir neizārstējami slimi bērni, piedāvājot tām auklīšu – ģimenes atbalsta personu pakalpojumus. Par ģimenes atbalsta personu bērnu paliatīvajā aprūpē var būt persona vai ģimene, kura zaudējusi bērnu ne agrāk kā pirms diviem gadiem, izgājusi sērošanas procesa terapiju un brīvprātīgi piekritusi, apgūstot papildus apmācību programmu, dalīties savā aprūpes pieredzē ar ģimeni, kurā pašreiz ir neizārstējami slims bērns un sniegtu tai atbalstu, veicinot pēc iespējas ātrāku tās reintegrāciju sabiedrībā.

Aktivitātes ietvaros, lai nodrošinātu ģimenes atbalsta personu apmācību, tika izstrādāta mācību programma „Bērnu paliatīvā aprūpe”. Mācību programmu, laika posmā no 07.09.13. līdz 12.10.13. apguvušas 10 personas. Izveidotas 3 mācību īsfilmas par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” un “Traheostomas aprūpe”.

Atbalsta grupas vecākiem, kuri aprūpē ilgstoši slimojošus, neizārstējami slimus bērnus invalīdus, bērna slimības laikā un pēc bērna nāves.

Aktivitātes mērķis – nodrošināt ģimenēm ar neizārstējami slimu bērnu psiholoģisku un garīgu atbalsta terapiju, iesaistoties grupu terapijas „Līdzsvaru meklējot…” darbā.  Grupa ir vieta, kur vecāki sastopas ar vecākiem, kas ir līdzīgās situācijās, un tas viņiem ir gan liels atbalsts, gan pieredze. Tā ir iespēja runāt ar vecākiem, kas arī ir zaudējuši bērnu, un kuriem līdzīgi sāp, atklāti dalīties traumatiskajā pieredzē un sērot, būt saprastiem, saņemt atbalstu un meklēt spēku tālākai dzīvei. Grupu terapijā tiek izmantotas eksistenciālās terapijas, mākslas terapijas metodes un vingrinājumi, lai atbrīvotos no spriedzes, dotu šiem cilvēkiem iespēju izteikt savas jūtas, atpazīt emocijas, justies drošiem un būt saprastiem. Grupas plānotas saskaņā ar katra klienta individuālo aprūpes plānu, pamatojoties uz ģimenes individuālajām vajadzībām un vēlmēm. Plānots organizēt atbalsta grupas vecākiem un personām, kuras aprūpē neizārstējami slimu bērnu invalīdu un sērojošo vecāku atbalsta grupu. Projekta ietvaros ģimenēm papildus tiek nodrošināta iespēja saņemt individuālas konsultācijas klātienē, gan interneta tiešsaistē un telefoniskas konsultācijas.

Laika posmā no 01.01.12. līdz 31.12.13. tika noorganizētas 4 vecāku atbalsta grupas vecākiem un personām, kuras aprūpē neizārstējami slimu bērnu un 1 atbalsta grupa sērojošajiem vecākiem. Atbalsta grupās 53 ģimeņu pārstāvji saņēmuši psiholoģisku un garīgu atbalsta terapiju. Īstenota vecāku anketēšana uzsākot darbu atbalsta grupās un noslēgumā.

Supervīzijas speciālistiem- bērnu paliatīvās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniedzējiem.

Aktivitātes mērķis – sniegt un nodrošināt konsultatīvu, psihoterapeitisku atbalstu bērnu paliatīvās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojuma speciālistiem, lai sekmētu sniegtā sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojuma kvalitāti, mazinātu izdegšanas sindroma risku.

Projekta īstenošanas gaitā noorganizētas 44 supervīzijas mobilās brigādes speciālistiem.

Informatīvo materiālu izstrāde un publicitātes īstenošana

Aktivitātes mērķis – sniegt informāciju sabiedrībai un bērnu PA strādājošiem speciālistiem un ieinteresēto institūciju pārstāvjiem (Veselības ministrija, Labklājības ministrija, Rīgas domes Labklājības departaments, Rīgas plānošanas reģiona pašvaldības, Nodarbinātības Valsts aģentūra), kā arī projekta mērķgrupai par Projekta norisi un Eiropas Sociālā fonda lomu Projekta īstenošanā.

Par projekta īstenošanas procesu tika izplatīta informācija plašsaziņas līdzekļos. Projekta rezultāti tika prezentēti VI starptautiskajā konferencē „ Bērnu paliatīvā aprūpe Centrālās  un Austrumeiropas valstīs”  21.11-23.11.13., Minskā, Baltkrievijā, 2 prezentācijās:  „Telemedicīna bērnu paliatīvajā aprūpē” un „ Vecāku atbalsta grupas rezultāti-ieguldījums ģimenē”. 

Preses relīze 30.07.12.    Preses relīze 31.01.13.   Preses relīze 02.01.14.