Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība īstenojusi projektu „Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības administratīvās kapacitātes stiprināšana”(projekta numurs 1DP/1.5.2.2.2/11/APIA/SIF/124) laika posmā no 01.01.-31.12.2012.
92,07% no Projekta finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības Integrācijas fondu.

Projekta mērķis bija izstrādāt uz pierādījumiem balstītas Klīniskās vadlīnijas bērnu paliatīvajā aprūpē (koncepciju), plānojot jaunas un vienotas tehnoloģijas – bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums – ieviešanu Latvijā. Projekta darba grupa: biedrību “ Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība” un ”Palīdzības centrs „Spēkavots”” biedri, darbinieki un brīvprātīgie, kuri strādā bērnu paliatīvās aprūpes jomā. Projekta darbība tika vērsta uz NVO iesaistīšanu bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanā.

Klīnisko vadlīniju bērnu paliatīvajā aprūpē koncepcijas izstrādāšana

Projekta aktivitātes ietvaros tika izstrādātas klīniskās vadlīnijas bērnu paliatīvajā aprūpē. Ekspertu – konsultantu grupa, iepazīstoties ar nepieciešamajiem Latvijas normatīvajiem dokumentiem, PVO organizācijas rekomendācijām un ES valstu izstrādātajiem standartiem bērnu paliatīvajā aprūpē, izstrādāja uz pierādījumiem balstītas klīniskās vadlīnijas, atbilstoši 25.05.2010. MK noteikumu Nr. 469 ”Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas” prasībām. Izstrādātajās klīniskajās vadlīnijās iekļauti visi ar bērnu paliatīvo aprūpi saistītie aktuālie jautājumi, tādējādi izveidojot uz pierādījumiem balstītu ieteikumu vadlīnijas, kas skaidro sāpju etoloģiju, pretsāpju terapijas principus, simptomātisko terapiju, starpdisciplināro sadarbību, kā arī psiholoģiskā, psihosociālā un garīgā atbalsta pakalpojumu lomu bērnu paliatīvajā aprūpē. Klīniskās vadlīnijas iesniegtas Nacionālā veselības dienestā apstiprināšanai un reģistrēšanai.
2013. gada 15.maijā Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē “Klīnisko vadlīniju datu bāze” reģistrētas Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas “Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas.” Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā “Klīniskās vadlīnijas” brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē.

Mācību semināra organizēšana Ventspilī
Divu dienu mācību seminārs 2012. gada 10. un 11. februārī Ventspilī tika organizēts, ar mērķi apzināt bērnu PA pakalpojuma sniedzēju vajadzības pakalpojuma nodrošināšanai, vienoties par Klīnisko vadlīniju bērnu paliatīvajā aprūpē izstrādes procesa plānošanu un norisi, par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā dokumenta izstrādes un turpmākā pakalpojuma attīstības procesā. Mērķis bija definēt esošos darbību kavējošos faktorus, veicināt izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem, iespējām aktīvi iesaistīties bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma koncepcijas attīstības procesā, izstrādāt vienotu turpmāko sadarbības stratēģijas projektu bērnu paliatīvās aprūpes attīstībā Latvijā. Semināra dalībnieki tika informēti par NVO un MK sadarbības memorandu, tā mērķiem un to īstenošanu.

 

Informatīvs seminārs par NVO un MK sadarbības memorands

Aktivitātes „Informatīvs seminārs par NVO un MK sadarbības memorandu”, ietvaros 2012. gada 20.septrembrī Eiropas Savienības mājā tika organizēts informatīvs seminārs „Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands ” ar mērķi informēt biedrību biedrus un brīvprātīgos par nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu, tā mērķiem un īstenošanu, memoranda īstenošanas padomes līdzšinējo darbību. Informatīvajā seminārā biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) direktore Rasma Pīpiķe sniedza visaptverošu informāciju par memoranda rašanās vēsturi, memoranda īstenošanas padomes darbu un biedrības Latvijas Pilsoniskā alianse (eLPA) darbības mērķiem, uzdevumiem, darbību un iesaistīšanos memoranda īstenošanas padomes darbā. Informatīvā semināra ietvaros tika organizēta dalībnieka izvirzīšana memoranda parakstīšanai. Klātesošiem balsojot, dokumenta parakstīšanai tika izvirzīta Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības valdes locekle Māra Dīriņa un biedrības ”Palīdzības centrs „Spēkavots”” valdes locekle Elita Lapiņa, bet pārstāvēt organizācijas memoranda īstenošanas padomē tika izvirzīta Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības pārstāve Rudīte Burova. Memoranda parakstīšana norisinājās 2013.gada 1.februārī Ministru kabineta Zaļajā zālē. Tikšanās laikā ar Ministru prezidentu un ar Memorandu jau parakstījušām nevalstiskajām organizācijām, un jaunajām orgaizācijām, Memoranda īstenošanas padome sniedza informāciju par Memoranda īstenošanu un aktuāliem uzdevumiem 2013.gadā.

Projekta rezultātu izvērtēšanas seminārs

Aktivitātes „Projekta rezultātu izvērtēšanas seminārs” ietvaros 27.novembrī tika organizēts vienas dienas seminārs par projekta rezultātiem organizācijām, kas piedalījās projekta ieviešanā. Semināra laikā tā dalībnieki izvērtēja projekta rezultātus. Kā izdales materiālus, semināra dalībnieki saņēma apkopotus projekta rezultātus interaktīvajā CD vidē.

Noslēguma konference

12. decembrī norisinājās projekta noslēguma konference „Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma attīstība Latvijā.” Konferences mērķis bija informēt dalībniekus par sasniegtajiem projekta rezultātiem: izstrādātajām Klīniskajām Vadlīnijām bērnu paliatīvajā aprūpē un par NVO un MK sadarbības memorandu, tā mērķiem un to īstenošanu, bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojuma attīstības un pilnveides kontekstā.
Konferencē piedalījās, Labklājības ministrijas, Rīgas Stradiņa universitātes, Nacionālā veselības dienesta, Rīgas domes Labklājības departamenta, Sabiedrības Integrācijas fonda un Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas administrācijas pārstāvji, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Liepājas reģionālās slimnīcas bērnu paliatīvas aprūpes komandas, paliatīvajā aprūpē esošo bērnu vecāki, kā arī Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības un biedrības „Palīdzības centrs „Spēkavots”” biedri un brīvprātīgie. Konferencē Biedrība prezentēja Latvijā pirmās – Biedrības izstrādātās bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas. Konferences gaitā tās dalībnieki dalījās savā pieredzē saistībā ar bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu, diskutēja par šī pakalpojuma iespējamo attīstību nākotnē un tā kavējošiem faktoriem, kā arī par dažādu bērnu paliatīvajā aprūpē iesaistīto institūciju lomu un iespējām šī pakalpojuma tālākā attīstībā.

Publicitātes pasākumi

Aktivitātes ietvaros tika izveidota projekta sadaļa biedrības mājas lapā, tās uzturēšana un aktualizēšana par projekta aktivitāšu īstenošanu tika aktualizēta katru ceturksni. Projekta īstenošanas gaitā tika publicēta informācija par projekta īstenošanas gaitu plašsaziņas līdzekļos, sagatavojot un publicējot septiņas preses relīzes.