Biedrība

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ir sabiedriska organizācija, kurā apvienotas fiziskas un juridiskas personas, lai atbalstītu neizārstējami slimos bērnus un viņu ģimenes locekļus, informētu sabiedrību par paliatīvās aprūpes problēmām un iesaistītu sabiedrību palīdzības sniegšanā.

Biedru uzņemšanas kārtība:

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, Latvijā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kas iesniegusi rakstisku pieteikumu, ir ieinteresēta Biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus, Biedrības pārvaldes institūciju lēmumus;
– ja par Biedrības biedru kļuvusi juridiska persona, to Biedrībā pārstāv pilnvarotā persona;
– gan Biedrības juridiskajam biedram, gan fiziskajai personai, katrai ir vienas balss tiesība;

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības gada pārskati:  

Pievienotās saites